<!-- --></head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d38394531\x26blogName\x3dkingir\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://kingir.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://kingir.blogspot.com/\x26vt\x3d7313710807340174126', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?blogID=20769490" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div> <iframe src="http://beta.blogger.com/navbar.g?blogID=20769490" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div> <!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable seminicerik.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="smsto:?body=Hi%2C%20please%20check%20out%20my%20blog%20at%20seminc.blogspot.com">Send via SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="windows-1254" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="seminc.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='seminc.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 9359397;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=3&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=3&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/3/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/3/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 9359397;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="seminc.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

5/04/2007

Emesen Şifre Kırma!

80' leri özlüyor musunuz? 80' leri biliyor musunuz ki?
Eskiden sabit telefonlar vardı ve bakkallarda olurdu değil mi eski Türk filmlerinden de gördüğümüz üzre..
Sonra sonra bu, cepleri elit, beyinleri basmakalıp tiplerin evlerine girdi ilk olarak sabit telefonlar. Sonralarıysa halkın hemen hemen her kesiminin vazgeçilmezi oldu. İletişim ve teknolojinin hızına kimsenin yetişemediği çağımızdaysa bunlar yerini cep telefonlarına bıraktı. Jeton, kart bir türlü söyleyemediğim ankösör müdür nedir öyle şeyler de kalmadı pek. Bir gün 80' leri çok özleyen bir arkadaşımla evde oturuyorduk. Ev telefonu çaldı ve sustu. Sonra bir daha. Sonra çaldı, açtım cevap gelmedi. Odama geldim ve 80' leri özleyen arkadaşım "ev telefonu sapıklığı mı kaldı yaaa" dedi. Güldüm. "Kaldı ki cep telefonu sapıklığı bile yok artık hemen hemen" diye ekledi.
Evet şimdilerde iletişim denilen şey emesen denilen plus'ı discovery'si , live'ı , yedi nokta beşi, çoklusu, teklisi, üçlüsü, çiflisi, falanı filanı olmak suretiyle sağlanıyor. Ne yazık ki telefonun ne işe yaradığını anlayamayan ve asla anlayamayacak olan halkım böyle başarılı bir iletişim cihazına her dem öküzün trene baktığı gibi bakacak. Bu su götürmez gerçek karşısında çaresiz kalmak canımı bile sıkmıyor bu daha da kötü.
Hayatımızın ortasında sağ alt köşeden zonk ya da isteğe göre zınk hınk mınk diye değiştirilebilecek ses tonlarıyla oturum açan insanların bu kadar yakınımızda olması iyi bir şey evet ama..
Mailime bakacaktım ve hatalı parola dedi. Evet günümüzün sapıklıkları dedim. Hatalı değildi parolam. Gerizekalı değilim ki ben biliyorum ne yazdığımı,şifremi..."Kız emesen' i var mı sende?" " Yeni bir emesen şifre kırma programı çıkmış kol gibi musaf çırpsın" diyen yaratıklardan birisidir dedim. Mail adresi şifresi kırmak bile demode oldu artık. Zira kırılan adres aynı metotla sahibi tarafından tekrar patlatılabilir. Peki bunda amaç ne? Ben yazayım buraya şifremi, isteyen girsin mailimi, arkadaşlarımı, her neyi arıyorsa baksın bakalım ne var ne yok? (sana_kalın_gelir) Buyrun:)
Evet kimimiz paranoyaklıktan yapıyoruz; abi sevgilim ya beni sanal alemde aldatıyorsa diyerekten kırdım şifresini. Salaksın o zaman abim. Git çiçek böcek al sevgiline kafan rahat olsun. Bu yine bir derece mazur görülebilir hadi acıdım. Peki ya "boş atalım da dolu çıkar mı?" nın hesabını yapan zihniyete ne demeli? Tut ki sen bir ucundasın yurdun. Varsayılan tutturduğun yani senden daha salak olan zira böyle bir ortamda tanımadığı birisiyle iletişime giren, bu arayış içerisinde olan ondan mutlak süper gerizekalıdır, heh işte o kişi yok o gerizekalıda yurdun diğer ucunda ne oldu? Ordan oraya mı gidicen? Eee az önce sen kaaavede arkadaşına çay ısmarlatıp sigarasından otlanıyor muydun? Neynen gidiyorsun?Hadi diyelim çaktırmadan kamerasını açıcaksın. Ne görüceksin? Hadi diyelim tutturduğun gerizekalının bayrak taşıyanı XXLL bir gerizekalı? Kameradan soyundurmayı mı deneyeceksin...?
Kırılan emesenden yeni arkadaşlar mı edinilecek noolucak ben anlayamıyorum bu insanlarla bu memleketin sonu...
Alışmadık götte don durmaz derler. Bence biz hala at arabası çağı zihniyetindeyken daha çok yerlerimiz kırılır. Hadi herkese bol şans..

4 tane yorum yuklenmis

Anonymous Adsız said...

bol şans sana o zman moruk:):):):):)

1:51 ÖÖ  
Anonymous cügo said...

kank ay piiiisini aldım olm o lavuğun hahahaahah. aypii almak var bi de. aypiii çok güzel bişey yaaa telefon numarası gibi. 0535 81.189.55.0 ahahah .

12:42 ÖS  
Blogger kingir said...

ay piiisinin de kafasını kırarık deeel mi haka? cügo naber naber? :) evinden alalım haaafııızzz..

2:27 ÖS  
Anonymous Adsız said...

Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

7:36 ÖS  

Yorum Gönder

<< anasayfaya giden yol